Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) opdrachtgevers. In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.
 
Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 
Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop. Onze belofte:
  • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet
  • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden
  • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens
  • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt
 
Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan
We verzamelen en bewaren informatie over u wanneer:
-          u via onze website een e-mail stuurt via een contactformulier
-          u bij ons een verzoek doet voor het maken van een offerte
-          u ons opdracht geeft voor het uitwerken/uitvoeren van een (bouw)plan
-          u ons opdracht geeft voor het aanvragen van een omgevingsvergunning
-          u ons opdracht geeft voor melding in activiteitenbesluit
-          wij uw gegevens ontvangen van onderaannemers/derdenvoor uitvoer van de hierboven beschreven  doeleinden
 
De door u en/of door derden (opdrachten in onderaanneming) verstrekte persoonsgegevens worden door ons vastgelegd zoals,
Naam
Functie
BSN nummer
Verblijfsadres
Correspondentieadres
E-mailadres
Telefoonnummer
BTW-nummer en KvK-nummer (als u een onderneming heeft)
 
Hoe gebruiken we uw informatie en waarom
Wij verwerken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen en onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het; in behandeling nemen van uw vraag, het uitwerken van uw (bouw)plan, het uitvoeren van bouwbegeleiding, het aanvragen van een omgevingsvergunning, de melding in het Activiteitenbesluit, het versturen van een factuur, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk.
 
Met wie we uw gegevens delen en waarom
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken zoals de gemeente, aannemer en installateur indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij bij uitbesteding van werk zoals constructieberekeningen, BENG en MPG berekeningen, bodemonderzoeken en brandpreventieadvies.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is en u ons hier toestemming voor geeft.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren verzamelde persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Website, Social Media en Cookies
Bij het laten zien van gerealiseerde projecten middels foto’s op de website, op social media en offline promotiemiddelen vragen we vooraf toestemming. De betreffende vermelding wordt niet voorzien van een huisnummer en naam.
 
Onze website slaat geen persoonsgegevens op en wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om de van u verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te (laten) verwijderen of te ontvangen.
Als u vragen heeft over bovenstaande of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@grijspaarde.com
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
versie november 2023